Várandós gondozás

Anamnézis felvétel:

Célja: A várandós anya egészsége és magzata egészséges fejlődése, szempontjából fontos előzmények, illetve a jelen állapotot befolyásoló, a családban előforduló megbetegedések rögzítése és a gondozás során szem előtt tartása

Helye: Önálló védőnői tanácsadó, valamint a család otthona

Ideje: A várandós első megjelenésekor, a gondozás során figyelemmel kísérni

 

Fizikális vizsgálatok a védőnői tanácsadáson

Célja: a magzat és az anya egészségét veszélyeztető állapotok lehető legkorábbi észlelése, annak érdekében, hogy az észlelést követően a lehetőség szerinti legrövidebb időn belül a szakellátás megtörténjen.

Helye: védőnői tanácsadó

Ideje: minden tanácsadási alkalommal (M), panasz esetén célzottan (PC), a terhes gondozásról szóló 33/1992.(XII.23.) NM rendelet a szerint (NM)(1)


Fizikális állapot védőnő által önállóan végzendő felmérése

 • testtömeg mérése (minden tanácsadás alkalmával)
 • testmagasság mérése; (első megjelenéskor)
 • haskörfogat mérése; (28. terhességi héttől vagy az azt követő első jelentkezéstől)
 • symphysis-fundus távolság mérése; (28. terhességi héttől vagy az azt követő első jelentkezéstől 
 • vérnyomás mérése; ( minden tanácsadás alkalmával)
 • pulzus számlálás; (minden tanácsadás alkalmával)
 • alsó végtag vizsgálata (első vizsgálattól kezdve minden megjelenéskor)
 • a várandósság külső tapintásos vizsgálata – Leopold –féle műfogások (a várandósság második felében minden alkalommal)
 • magzati szívműködés vizsgálata (frekvencia-számlálás); (20. héttől kezdhető, a 28. terhességi héttől vagy az azt követő első jelentkezéstől minden alkalommal szükséges)
 • az emlők szemrevételezése és tapintásos vizsgálata; (két alkalommal, első megjelenéskor és a várandósság második felében) 
 • a várandós anya vizeletének vegyi és tesztcsíkos vizsgálata. (minden tanácsadás alkalmával)

Tanácsadás alkalmával: az aktuális állapot felmérése, panaszok, vizsgálati eredmények rögzítése. Tájékoztatás a várandóst megillető jogosultságokról, az anyagi juttatások köréről, valamint azok feltételeiről, a munkavállalással, munkavégzéssel kapcsolatos jogszabályokról.


Várandós meglátogatása otthonában:

Várandós támogatása a terhesség aktuális szakaszában, családi körülmények megismerése, veszélyeztető tényezők feltárása.

Tartalma: az aktuális várandós időszaknak megfelelően a magzat egészséges fejlődéséhez szükséges ismeretek átadása,

 • a várandósgondozás menetéről,
 • magzat fejlődéséről,
 • várandósággal kapcsolatos élettani változásokról,
 • a helyes életmódról,
 • kötelező és ajánlott vizsgálatokról,
 • tanácsadáson való részvételről, 
 • szülésre, szülői szerepre való felkészítő tanfolyam lehetőségéről, 
 • várandóst megillető kedvezményekről, 
 • egészségügyi szolgáltatások igénybevételéről, 
 • irodalomról, 
 • elérhető honlapokról.

Gyermekágyas gondozási terv

Gyermekágyas gondozás célja:
Az anya és a gyermek egészségi állapotának megőrzése, javítása, a gyermekágyas anya testi, lelki harmóniájának, szociális biztonságának elősegítése, a veszélyeztető tényezők felismerése, megelőzése, felszámolásukban való segítő közreműködés.


Védőnői gondozás helyszíne:
A család otthona, ill. a tanácsadó.


Védőnői látogatások gyakorisága:
Az intézetből hazajövetel után 48 órán belül, majd hetente, a szülést követő 6 hétig.


Védőnői látogatás tartalma:

 • szülészeti esemény megismerése
 • az anya testi és pszichés állapotának figyelemmel kísérése
 • tanácsadás a gyermekágyas időszak alatti egészségmegőrzésre (étkezés, személyi és környezeti higiéne, sebellátás, mellápolás, napirend, lochia)
 • különös figyelem a tejelválasztás, szoptatás elősegítésére
 • pszichés gondozás (önbizalom erősítés, félelem, szorongás, kapcsolat a családtagokkal)
 • családtámogatási rendszerről felvilágosítás
 • veszély esetén jelzés az orvos, a gyermekjóléti szolgálat felé
 • gyermekágyas felülvizsgálatra való felkészítés
 • pozitív családtervezés, fogamzásgátlás

Csecsemőgondozási terv

Gondozás helyszíne: a család otthona, és a védőnői tanácsadó


Gondozás célja: az egészséges csecsemő testi, lelki, szociális fejlődéséhez szükséges környezeti feltételek megteremtéséhez segítségnyújtás.


A védőnő feladatai:

 • havonként, ill. szükség szerint családlátogatást végez
 • hetente védőnői tanácsadást tart


Védőnői látogatás célja:

 • csecsemő fejlődésének figyelemmel kísérése,
 • hat hónapos korig tartó kizárólagos szoptatás támogatása
 • táplálási tanácsok adása
 • tájékoztatás a védőoltásokról, oltási reakciókról, családtámogatási ellátási formákról, D vitamin adásának jelentőségéről, fogzásról, lázcsillapításról, 
 • figyelem felhívás a lakásban előforduló baleseti veszélyforrásokra
 • harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakulásának elősegítése
 • egészséges életmódhoz szükséges ismeretek átadása
 • csecsemőbántalmazás, elhanyagolás esetén Gyermekjóléti Szolgálat értesítése


Védőnői tanácsadás tartalma:

 • Status vizsgálatok, szűrővizsgálatok végzése a módszertani ajánlások és a 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendelet szerint:
 • testi fejlődés (súly, hossz, fej körfogat mérés)
 • pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés követése
 • érzékszervek működésének (látás, hallás) és a beszédfejlődés vizsgálata
 • BCG heg ellenőrzése
 • mozgásszervek elváltozásának szűrése
 • kültakaró vizsgálata
 • szájüreg, fogazat megtekintése

Az észlelt eltérések esetén a házi gyermekorvos értesítése.


Kötelező védőoltások:

 • DTPa: Diftéria-pertussis-tetanusz (torokgyík-szamárköhögés-tetanusz ellen)
 • IPV: inaktivált poliovírus vakcina (gyermekbénulás ellen)
 • Hib: haemophilus influenzae b ellen


Önkéntes védőoltás:

 • PCV: pneumococcus vakcina

A védőoltások hatásáról, védőoltási reakciókról bővebben a védőnő szóban és írásban is tájékoztat.

Kisded gondozási terv

Gondozás helyszíne: a család otthona, és a védőnői tanácsadó


Gondozás célja: a kisded testi, mozgás-, értelmi és beszéd- valamint érzelmi fejlődésének biztosítása, a veszélyeztető tényezők felismerése és kiküszöbölése, betegség, környezeti veszélyeztetettség esetén fokozott gondozás.


A védőnő feladatai:

 • kéthavonta, ill. szükség szerint családlátogatást végez
 • hetente védőnői tanácsadást tart


Védőnői látogatás célja:

 • kisded fejlődésének (testi, lelki, szociális) nyomon követése, veszélyeztető tényezők korai észlelése, megoldásban való közreműködés
 • gyermek fejlődésének megismertetése, a szülői észlelés, nyomon követés képességének fejlesztése
 • kisded étrend, táplálási tanácsok adása
 • tájékoztatás a védőoltásokról, oltási reakciókról, családtámogatási ellátási formákról, 
 • figyelem felhívás a lakásban, a gyermek környezetében előforduló baleseti veszélyforrásokra, biztonságos környezet kialakításában segítségnyújtás
 • harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakulásának elősegítése
 • egészséges életmódhoz szükséges ismeretek átadása
 • életkornak megfelelő, a gyermek mozgását, beszédfejlődését és intellektusát fejlesztő játékok és eszközök megismertetése
 • közösségi szocializációra való felkészítés
 • tanácsadás az önállóságra történő nevelésről, és a szobatisztaságra-szoktatásról
 • csecsemőbántalmazás, elhanyagolás esetén Gyermekjóléti Szolgálat értesítése


Védőnői tanácsadás tartalma:
Status vizsgálatok, szűrővizsgálatok végzése a módszertani ajánlások a 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendelet és az 51/1997.(XII.18.) NM rendelet szerint:

 • testi fejlődés (súly, hossz, fej körfogat mérés)
 • pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés követése
 • érzékszervek működésének (látás, hallás) és a beszédfejlődés vizsgálata
 • mozgásszervek elváltozásának szűrése
 • kültakaró vizsgálata
 • szájüreg, fogazat megtekintése

 

Kisgyermek gondozási terv


Gondozás helyszíne: a család otthona, a védőnői tanácsadó és az óvoda


Gondozás célja:

 • a közösségi élethez való megfelelő alkalmazkodás és beilleszkedés
 • az egészséges életmód fejlesztése az otthoni, valamint a közösségi nevelésbe építve
 • a közösségi gondozás során a gyakrabban előforduló fertőzések megelőzése, korai észlelése és gyógyítása
 • az iskolai alkalmasságot (iskolaérettséget), a tanulási nehézségeket akadályozó tényezők megelőzése, korai felismerése és a fejlesztés megkezdése
 • betegség, környezeti veszélyeztetettség esetén fokozott gondozás, látogatás az állapotnak megfelelően


A védőnő feladatai:

 • évente legalább 4 (közösségbe nem járó kisgyermekeknél), vagy 2 (közösségbe járó gyermekeknél) alkalommal ill. szükség szerint családlátogatást végez
 • hetente védőnői tanácsadást tart
 • a gyermek testi, értelmi, szociális fejlődésének nyomon követése
 • ismerteti a gyermek ellátásának, gondozásának, táplálásának módszereit
 • biztonságos élettér feltételeinek ellenőrzése, veszélyeztető tényezők kiszűrése, baleset megelőzés, elsősegélynyújtás
 • primer egészségnevelés (ismeretnyújtás, felvilágosítás, oktatás), egészséges életmód, kortárs kapcsolatok, helyes szokásrendszer, napirend
 • veszélyeztetett gondozottak folyamatos figyelemmel kísérése, gyermekelhanyagolás, bántalmazás korai felismerése, jelzés a hivatalos szervek felé
 • jogszabályban előírt védőnői szűrővizsgálatok elvégzése, eredményéről védőnői tájékoztató adása, eltérések esetén a házi gyermekorvos értesítése
 • tisztasági vizsgálat végzése
 • családi kapcsolatok alakulásának figyelemmel kísérése, konfliktushelyzetben segítség nyújtása
 • kapcsolattartás társadalmi szervezetekkel pl. Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat